अरू कागजात वा टेम्प्लेटबाट शैलीहरू प्रयोग गर्दा

हालको कागजातमा तपाईँ अर्को कागजात वा टेम्प्लेटबाट तपाईँ शैलीहरू आयात गर्न सक्नुहुन्छ ।

Open the Load Styles dialog box by either

  1. शैली प्रकारहरू चयन गर्न संवादको तलमा जाँच बाकसहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईँ आयात गर्न चाहनुहुन्छ । हालको कागजातमा शैलीहरू बदल्नका लागि जुन सँग उही नाम छ जुन तपाईँ आयात गर्दा हुनुहुन्छ, अधिलेखन चयन गर्नुहोस् ।

  2. निम्न मध्ये एउटा गर्नुहोस्:

Please support us!