प्रयोगकर्ता-परिभाषित अनुक्रमणिकाहरू

तपाईँले जति चाहनुहुन्छ त्यति प्रयोगकर्ता-अनुक्रमणिकाहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ ।

प्रयोगकर्ता-परिभाषित अनुक्रमणिका सिर्जना गर्दा

 1. शव्द वा शव्दहरू चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ प्रयोगकर्ता-परिभाषित थप गर्न चाहनुहुन्छ ।

 2. घुसाउनुहोस् - अनुक्रमणिका र तालिकाहरू - सन्दर्भ सूची प्रविष्टिरोज्नुहोस् ।

 3. अनुक्रमणिका बाकस पछाडिको नयाँ प्रयोगकर्ता-परिभाषित अनुक्रमणिकाबटन क्लिक गर्नुहोस् ।

 4. नामबाकसमा अनुक्रमणिकाका लागि नाम टाइप गर्नुहोस् र ठीक छक्लिक गर्नुहोस् ।

 5. नयाँ अनुक्रमणिकामा चयन शव्द(हरू) थप गर्नका लागि घुसाउनुहोस्क्लिक गर्नुहोस् ।

 6. बन्द क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रयोगकर्ता-परिभाषित अनुक्रमणिका घुसाउँदा

 1. कागजातमा क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ अनुक्रमणिका घुसाउन चाहनुहुन्छ ।

 2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

 3. On the Type tab, select the name of the user-defined index that you created in the Type box.

 1. तपाईँले चाहनु भएको कुनै विकल्प चयन गर्नुहोस् ।

 2. ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!