सामाग्रीका तालिकाहरू सिर्जना गर्दा

तालिकाहरूको सामाग्रीहरू उत्पादन गर्ने उत्तम तरीका भनेको पूर्वपरिभाषित शीर्षक अनुच्छेद शैलीहरू लागू गर्ने हो, जस्तै "अनुच्छेद १", अनुच्छेदहरूमा जुन तपाईँ विषय सूचीमा समावेश गर्न चाहनुहुन्छ । तपाईँले यो छायाकरण लागू गरेपछि, तपाईँ पछि विषय सूची सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ ।

विषयसूचीहरू अद्यावधिक गर्दा

  1. तपाईँको कागजातमा क्लिक गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ विषय सूची सिर्जना गर्न चाहनुहुन्थ्यो ।

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, and then click the Type tab.

  3. प्रकार बाकसमा"समग्रीहरूको सूची" चयन गर्नुहोस् ।

  4. तपाईँले चाहनु भएको कुनै विकल्प चयन गर्नुहोस् ।

  5. ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

If you want to use a different paragraph style as a table of contents entry, select the Additional Styles check box in the Create from area, and then click the Assign styles button next to the check box. In the Assign Styles dialog, click the style in the Style list, and then click the index level for the selected style.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Heading Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


विषयसूचीहरू अद्यावधिक गर्दा

निम्न मध्ये एउटा गर्नुहोस्:

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!