अनुक्रमणिका वा विषय सूची ढाँचा गर्दा

तपाईँ बिभिन्न अनुच्छेद शैलीहरू लागू गर्न सक्नुहुन्छ, प्रविष्टिहरूमा हाइपरलिङ्कहरू प्रदान गर्नुहोस्, अनुक्रमणिकाहरूको सजावट परिवर्तन गर्नुहोस्, र अनुक्रमणिकाहरूको पृष्ठभूमि रङ परिवर्तन गर्नुहोस् अनुक्रमणिका संवाद घुसाउनुहोस् ।

अनुक्रमणिका तहमा बिभिन्न अनुच्छेद शैली लागू गर्न:

 1. Right-click in the index or table of contents, then choose Edit Index.

 2. शैलीहरू ट्याब क्लिक गर्नुहोस् ।

 3. तहहरू सूचीमा अनुक्रमणिका तह क्लिक गर्नुहोस् ।

 4. अनुच्छेद शैली सूचीमा शैली क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईँ लागू गर्न चाहनुहुन्छ ।

 5. <मानाङ्कन बटन क्लिक गर्नुहोस् ।

 6. ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

विषयसूचीहरूको प्रविष्टिहरूमा हाइपरलिङ्कहरू मानाङ्कन गर्न:

विषयसूचीहरूको प्रविष्टिहरूमा हाइपरलिङ्कको रूपमा तपाईँ छड्के-सन्दर्भ प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ ।

 1. Right-click in the table of contents, then choose Edit Index.

 2. ट्याबमा प्रविष्टिहरू क्लिक गर्नुहोस् ।

 3. In the Level list click the index level for which you want to assign hyperlinks.

 4. In the Structure area, click in the box in front of N#, and then click Hyperlink.

 5. E पछाडि बाकसमा क्लिक गर्नुहोस्, र हाइपरलिङ्कक्लिक गर्नुहोस् ।

 6. Repeat for each index level that should use a hyperlink, or click the All button to apply the formatting to all levels.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!