अनुक्रमणिका सामाग्री प्रविष्टिहरूको तालिका परिभाषित गर्दा

अनुक्रमणिका प्रविष्टिहरू परिभाषित गर्दा

  1. शव्दमा क्लिक गर्नुहोस्, वा तपाईँको कागजातमा क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईँ अनुक्रमणिका प्रविष्टिको रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ ।

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

सामाग्रीका प्रविष्टिहरूको तालिका परिभाषित गर्दा

विषय सूची उत्पादन गर्न उत्तम तरीका भनेको पूर्वपरिभाषित शीर्षक अनुच्छेद शैलीहरू लागू गर्ने हो, जस्तै "अनुच्छेद १", अनुच्छेदहरूमा जुन तपाईँ विषय सूचीमा समावेश गर्न चाहनुहुन्छ । तपाईँ अनुकूल अनुच्छेद शैलीहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, लामो समय सम्म जुन तपाईँले पूर्वपरिभाषित रूपरेखा तहहरूको एउटामा प्रदान गर्नुभएको थियो ।

सामाग्री प्रविष्टिहरूको तालिकाको रूपमा अनुकूल अनुच्छेद शैली प्रयोग गर्नका लागि:

  1. Choose Tools - Chapter Numbering and click the Numbering tab.

  2. अनुच्छेद शैली बाकसमा अनुच्छेद शैली चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ विषय सूचीमा समावेश गर्न चाहनुहुन्छ ।

  3. तह सूचीमा, श्रृङ्खलाकल तह क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईँ अनुच्छेद शैली लागू गर्न चाहनुहुन्छ ।

  4. ठीक छक्लिक गर्नुहोस् । तपाईँ अब तपाईँको कागजातमा शैली शीर्षकहरूमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई तपाईँको विषय सूचीमा समावेश गर्नुहोस् ।

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Please support us!