अनुक्रमणिका र तालिका प्रविष्टिहरू सम्पादन गरिँदै र तालिका प्रविष्टिहरू गर्दा

तपाईँको कागजातमा अनुक्रमणिका प्रविष्टिहरू फाँटको रूपमा घुसाइन्छ । तपाईँको कागजातमा फाँटहरू हेर्नका लागि, दृश्य रोज्नुहोस् र फाँट छायाकरण चयन गरियो भनेर निश्चित गर्नुहोस्।

  1. तपाईँको कागजातमा अनुक्रमणिका प्रविष्टिको नजिकै कर्सर तुरुन्त राख्नुहोस् ।

  2. Choose Edit - Reference - Index Entry..., and do one of the following:

To cycle through the index entries in your document, click the next or the previous arrows in the Edit Index Entry dialog.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!