Hiding Text

यदि सर्त मिल्यो भने तपाईँको कागजातमा तपाईँ फाँटहरू र सेक्सनहरू पाठ लुकाउन वा प्रदर्शन गर्न तपाईँ फाँटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईँले पाठ लुकाई सक्नुभन्दा अगाडि,पाठ लुकाउनका लागि सर्तमा प्रयोग गर्न तपाईँले पहिला चल सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

To Create a Variable

 1. तपाईँको कागजातमा क्लिक गर्नुहोस् र घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - अन्य रोज्नुहोस् ।

 2. चलहरू ट्याब क्लिक गर्नुहोस् र प्रकार सूचीमा "चल सेट गर्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस् ।

 3. ढाँचासूचीमा "साधारण" क्लिक गर्नुहोस् ।

 4. नाम बाकसमा चलका लागि नाम टाइप गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि अनुस्मारक

 5. मान बाकसमा चलका लागि मान प्रविष्ट गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि,

 6. तपाईँको कागजातमा चल लुकाउनका लागि, अदृश्य चयन गर्नुहोस् ।

 7. सम्मिलित गर्नुहोस्बन्द गर्नुहोस क्लिक गर्नुहोस्।

पाठ लुकाउनका लागि:

 1. तपाईँले थप गर्न चाहनु भएको पाठको कागजात क्लिक गर्नुहोस् ।

 2. अन्य - फाँटहरू - घुसाउनुहोस् रोज्नुहोस् र प्रकार्य ट्याब क्लिक गर्नुहोस् ।

 3. प्रकार सूचीमा "लुकेको पाठ"क्लिक गर्नुहोस् ।

 4. सर्त बाकसमा एउटा भनाई प्रविष्ट गर्नुहोस् । उदाहरणका लागि, चल प्रयोग गरेर तपाईँले अगाडि परिभाषित र्नु भयो, "Hide==1"प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

 5. लुकाइएको पाठ बाकसमा पाठ टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईँ लुकाउन चाहनुहुन्छ ।

 6. सम्मिलित गर्नुहोस्बन्द गर्नुहोस क्लिक गर्नुहोस्।

अनुच्छेद लुकाउनका लागि:

 1. तपाईँले थप गर्न चाहनु भएको पाठमा अनुच्छेद क्लिक गर्नुहोस् ।

 2. Choose Insert - Field - More Fields and click the Functions tab.

 3. प्रकार सूचीमा "Hidden Paragraph" क्लिक गर्नुहोस् ।

 4. सर्त बाकसमा एउटा भनाई प्रविष्ट गर्नुहोस् । उदाहरणका लागि, चल प्रयोग गरेर तपाईँले अगाडि परिभाषित र्नु भयो, "Hide==1"प्रविष्ट गर्नुहोस् ।

 5. सम्मिलित गर्नुहोस्बन्द गर्नुहोस क्लिक गर्नुहोस्।

note

You must enable this feature by removing the check mark Hidden Paragraphs in the dialog - LibreOffice Writer - View. When the check mark is set, you cannot hide any paragraph.


सेक्सन लुकाउनका लागि:

 1. पाठ चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँले कागजातमा लुकाउन चाहनुहुन्छ ।

 2. Choose Insert - Section.

 3. लुकाउनु क्षेत्रमा,लुकाउनुचयन गर्नुहोस्, र सर्त बाकसमा अभिव्यक्त्ति प्रविष्ट गर्नुहोस् । उदाहरणका लागि, चल प्रयोग गरेर तपाईँले पहिले परिभाषित गर्नुभएको, Hide==1 प्रविष्ट गर्नुहोस्।

 4. घुसाउनुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्।

Please support us!