हेडर वा फुटरमा अध्याय नाम र सङ्ख्या घुसाउदा

Before you can insert chapter information into a header or footer, you must first set the chapter numbering options for the paragraph style that you want to use for chapter titles.

अध्याय शीर्षकहरूका लागि अनुच्छेद शैली सिर्जना गर्न:

 1. Choose Tools - Chapter Numbering.

 2. >शैली बाकसमा, अनुच्छेद शैली चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ अध्याय शीर्षकहरूका लागि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, उदाहरणका लागि, "अनुच्छेद १"।

 3. Select the numbering scheme for the chapter titles in the Number box, for example, "1,2,3...".

 4. पहिलेबाकसमा खाली स्थान बाट पछ्छयाईएको "अध्याय" टाइप गर्नुहोस्।

 5. पछि बाकसमा एउटा खाली स्थान प्रविष्ट गर्नुहोस्।

 6. ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

हेडर वा फुटरमा अध्याय नाम र सङ्ख्या घुसाउन:

 1. अनुच्छेद शैली लागू गर्नुहोस् जुन तपाईँले तपाईँको कागजातमा अध्याय शीर्षकहरूका लागि परिभाषित गर्नुभयो ।

 2. Choose Insert - Header and Footer - Header or Insert - Header and Footer - Footer, and then select the page style for the current page from the submenu.

 3. हेडर वा फुटरमा क्लिक गर्नुहोस् ।

 4. घुसाउनुहोस् -फाँटहरू - अन्य रोज्नुहोस्, र चल ट्याबहरू क्लिक गर्नुहोस्।

 1. प्रकार सूचीमा "अध्याय" र ढाँचा सूचीमा "अध्याय सङ्ख्या र नाम" क्लिक गर्नुहोस्।

 2. घुसाउनुहोस् क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि बन्द गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रत्येक पृष्ठमा हालको पृष्ठ शैली प्रयोग गर्ने हेडरले स्वत: अध्याय नाम र सङ्ख्या प्रदर्शन गर्दछ ।

Please support us!