जोडी र बिजोडी पृष्ठहरूमा पृष्ठ शैली उल्टाउदै

प्रतिमा

LibreOffice ले स्वत: तपाईँको कागजातमा वैकल्पिक पृष्ठ शैली जोडी (बायाँ) र बिजोडी (दायाँ) लागू गर्दछ । उदाहरणका लागि, जोडी र बिजोडी पृष्ठहरूमा बिभिन्न हेडरहरू र फुटरहरू प्रदर्शन गर्न तपाईँ पृष्ठ शैलीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।हालको पृष्ठ शैली स्थितिपट्टी कार्यस्थानको तलमा प्रदर्शन हुन्छ ।

To Set Up Alternating Page Styles

  1. Choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. पृष्ठ शैलीहरूको सूचीमा, "बायाँ पृष्ठ" दायाँ-क्लिक गर्नुहोस् र परिमार्जन गर्नुहोस्रोज्नुहोस् ।

  3. आयोजक ट्याब क्लिक गर्नुहोस् ।

  4. पछिल्लो शैली बाकसमा "Right Page" चयन गर्नुहोस् , र त्यसपछि ठीक छ मा क्लिक गर्नुहोस् ।

  5. पृष्ठ शैलीहरूको सूचीमा, "दायाँ पृष्ठ" दायाँ-क्लिक गर्नुहोस् र परिमार्जन गर्नुहोस्रोज्नुहोस् ।

  6. पछिल्लो शैली बाकसमा "Left Page" चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि ठीक छमा क्लिक गर्नुहोस् ।

  7. Go to the first page in your document, and double-click "Right Page" in the list of page styles in the Styles window.

To add a header to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the page style that you want to add the header to. In the header frame, type the text that you want to use as the header.

To add a footer to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Footer, and choose the page style that you want to add the footer to. In the footer frame, type the text that you want to use as a footer.

टिप प्रतिमा

If you do not want to have a header or a footer on the title page of your document, apply the "First Page" style to the title page.


To Suppress the Printout of Empty Pages

If two even or two odd pages directly follow each other in your document, Writer will insert an empty page by default. You can suppress those automatically generated empty pages from printing and from exporting to PDF.

  1. - LibreOffice Writer - Printरोज्नुहोस् ।

  2. Remove the check mark from Print automatically inserted blank pages.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!