हालको पृष्ठमा आधारित पृष्ठ शैली सिर्जना गर्दा

तपाईँ पृष्ठ सजावट डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा आधारित पृष्ठ शैली सिर्जना गर्नुहोस् ।

उदाहरणका लागि, तपाईँ पृष्ठ शैली सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ जसले विशेष शीर्षक प्रदर्शन गर्दछ, र अर्को पृष्ठ शैली पनि सिर्जना गर्नु सक्नुहुन्छ जसले विभिन्न शीर्षक प्रदर्शन गर्दछ ।

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Click the Styles actions icon and select New Style from Selection from the submenu.

  3. शैली नाम बाकसमा पृष्ठका लागि नाम टाइप गर्नुहोस्, र ठीक छक्लिक गर्नुहोस्।

  4. हालको पृष्ठमा शैली लागू गर्न सूचीको नाममा डबल-क्लिक गर्नुहोस् ।

  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.

  6. तपाईँले शीर्षकमा चाहनु भएको पाठ टाइप गर्नुहोस् । शीर्षकको बाहिरको मूख्य पाठ क्षेत्रमा कर्सर राख्नुहोस् ।

  7. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

  8. In the Type area, select Page break and then select “Default Page Style” from the Style box.

  9. भिन्न हेडर सँग दोस्रो अनुकूल पृष्ठ शैली सिर्जना गर्न २-६ सम्म चरणहरू दोहोर्याउनुहोस्।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!