Adding Chapter Numbers to Captions

तपाईँ क्याप्सनहरूमा अध्याय सङ्ख्याहरू समावेश गर्न सक्नुहुन्छ ।

निश्चित गर्नुहोस् कि पाठ तपाईँको कागजातमा अध्यायहरूद्वारा ब्यवस्थित गरियो, र त्यो अध्याय शीर्षकहरू र, यदि तपाईँ चाहनुहन्छ भने, सेक्सन शीर्षकहरू, पूर्वपरिभाषित शीर्षक अनुच्छेद शैलीहरू मध्ये एक प्रयोग गर्नुहोस् । शीर्षक अनुच्छेद शैलीहरूमा तपाईँ क्रमाङ्कन विकल्प प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ ।

  1. तपाईँले क्यापसनमा थप्न चाहनु भएको वस्तु चयन गर्नुहोस् ।

  2. क्यापसन - घुसाउनुहोस् रोज्नुहोस् ।

  3. Select a caption title from the Category box, and select a numbering scheme in the Numbering box.
    You also can enter a caption text in this dialog. If you want, enter text in the Caption box.

  4. विकल्प क्लिक गर्नुहोस् ।

  5. In the Level box, select the number of heading levels to include in the chapter number.

  6. Type the character that you want to separate the chapter number(s) from the caption number in the Separator box, and then click OK.

  7. क्याप्सन संवादमा,ठीक छक्लिक गर्नुहोस् ।

टिप प्रतिमा

LibreOffice can automatically add a caption when you insert an object, graphic, or table. Choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Please support us!