Defining Borders for Pages

चेतावनी प्रतिमा

In Writer, you define borders for page styles, not individual pages. All changes made to borders apply to all pages that use the same page style. Note that page style changes cannot be undone by the Undo function in LibreOffice.


To Set a Predefined Border Style

 1. ढाँचा - पृष्ठ - पृष्ठरोज्नुहोस् ।

 2. पूर्वनिर्धारित क्षेत्रमा कुनै एउटा पूर्वनिर्धारित किनारा शैली चयन गर्नुहोस।

 3. Select a line style, width and color for the selected border style in the Line area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style.

 4. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 5. परिवरत्नहरू लागू गर्न ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

To Set a Customized Border Style

 1. ढाँचा - पृष्ठ - पृष्ठरोज्नुहोस् ।

 2. प्रयोगकर्ता-परिभाषित क्षेत्रमा तपाईँले साझा सजावटमा देखाउन चाहनु भएको किनाराहरू चयन गर्नुहोस् । एउटा किनाराको चयन टगल गर्न पूर्ववलोकनमा एउटा किनरामा क्लिक गर्नुहोस् ।

 3. Select a line style, width and color for the selected border style in the Line area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style.

 4. हरेक किनारा छेउका लागि अन्तिम दुई चरणहरू दोर्याउनुहोस् ।

 5. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. परिवरत्नहरू लागू गर्न ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

Please support us!