Defining Borders for Objects

In Writer, you can define borders around OLE objects, plug-ins, diagrams/charts, graphics and frames. The name of the menu to be used depends on the object selected.

To Set a Predefined Border Style

 1. Select the object for which you want to define a border.

 2. Click the Borders icon on the OLE Object toolbar or Frame toolbar to open the Borders window.

 3. Click one of the predefined border styles. This replaces the current border style of the object with the selected style.

To Set a Customized Border Style

 1. Select the object for which you want to define a border.

 2. Choose Format - (object name) – Borders.
  Replace (object name) with the actual name of the object type you selected.

 3. प्रयोगकर्ता-परिभाषित क्षेत्रमा तपाईँले साझा सजावटमा देखाउन चाहनु भएको किनाराहरू चयन गर्नुहोस् । एउटा किनाराको चयन टगल गर्न पूर्ववलोकनमा एउटा किनरामा क्लिक गर्नुहोस् ।

 4. रेखा क्षेत्रमा चयन गरिएको किनारा शैलीका लागि रेखा शैली र रङ चयन गर्नुहोस् । यी सेटिङहरूले सबै किनारा रेखाहरूमा लागू गर्दछ जो चयन गरिएका किनारा शैलीमा समावेश भएका छन् ।

 5. हरेक किनारा छेउका लागि अन्तिम दुई चरणहरू दोर्याउनुहोस् ।

 6. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 7. परिवरत्नहरू लागू गर्न ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!