Defining Borders for Characters

चेतावनी प्रतिमा

If two adjacent text ranges' all border properties are identical (same style, width, color, padding and shadow), then those two ranges will be considered to be part of the same border group and rendered within the same border in the document.


To Set a Predefined Border Style

 1. Select the range of characters around which you want to add a border.

 2. ढाँचा - पृष्ठ - पृष्ठरोज्नुहोस् ।

 3. पूर्वनिर्धारित क्षेत्रमा कुनै एउटा पूर्वनिर्धारित किनारा शैली चयन गर्नुहोस।

 4. रेखा क्षेत्रमा चयन गरिएको किनारा शैलीका लागि रेखा शैली र रङ चयन गर्नुहोस् । यी सेटिङहरूले सबै किनारा रेखाहरूमा लागू गर्दछ जो चयन गरिएका किनारा शैलीमा समावेश भएका छन् ।

 5. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. परिवरत्नहरू लागू गर्न ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

To Set a Customized Border Style

 1. Select the range of characters around which you want to add a border.

 2. ढाँचा - पृष्ठ - पृष्ठरोज्नुहोस् ।

 3. प्रयोगकर्ता-परिभाषित क्षेत्रमा तपाईँले साझा सजावटमा देखाउन चाहनु भएको किनाराहरू चयन गर्नुहोस् । एउटा किनाराको चयन टगल गर्न पूर्ववलोकनमा एउटा किनरामा क्लिक गर्नुहोस् ।

 4. रेखा क्षेत्रमा चयन गरिएको किनारा शैलीका लागि रेखा शैली र रङ चयन गर्नुहोस् । यी सेटिङहरूले सबै किनारा रेखाहरूमा लागू गर्दछ जो चयन गरिएका किनारा शैलीमा समावेश भएका छन् ।

 5. हरेक किनारा छेउका लागि अन्तिम दुई चरणहरू दोर्याउनुहोस् ।

 6. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 7. परिवरत्नहरू लागू गर्न ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!