स्वत:सुधार सूचीमा अपवादहरू थप गर्दा

निश्चित संक्षेपण सुधारबाट तपाईँ स्वत:सुधार बचाउन सक्नुहुन्छ जसले ठूला अक्षरहरू र सानो अक्षरहरू मिश्रण गरेको छ ।

  1. उपकरणहरू - स्वत:सुधार - स्वत:सुधार विकल्पहरू रोज्नुहोस्, र त्यसपछि अपवादहरू ट्याब क्लिक गर्नुहोस्।

  2. निम्न मध्ये एउटा गर्नुहोस्:

    संक्षेपणहरू (ठुला अनुगमन छैन) बाकसमा एउटा अवधिद्वारा पछ्याईएको संक्षेपण टाइप गर्नुहोस् र नयाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

    TWo INitial CApitals सहितको शव्दहरू बाकसमा शव्द टाइप गर्नुहोस् र नयाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

टिप प्रतिमा

To quickly undo an AutoCorrect replacement, press +Z. This also adds the word or abbreviation that you typed to the AutoCorrect exceptions list.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!