पृष्ठ गणना

कागजातमा जम्मा पृष्ठको सङ्ख्याहरू फाँटको रूपमा घुसाउनुहोस्.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Field - Page Count


The format of the field inserted using the Page Count command can be modified using the Edit - Fields command.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!