पूर्वावलोकन जुम

Determines the zoom level of the print preview.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!