लिङ्क

चयन गरिएको फ्रेमलाई अर्को फ्रेममा लिङ्क राख्नुहोस्. एउटा फ्रेमबाट अर्को फ्रेममा पाठ स्वत रूपमा बग्दछ..

Icon Link Frames

लिङ्क फ्रेमहरू

Inserting, Editing, and Linking Frames

Please support us!