New Address Block or Edit Address Block

ठेगाना ब्लकमा ठेगाना डेटा फाँटहरूको प्लेसमेन्ट निश्चित गर्नुहोस् पत्र मर्ज कागजातहरूमा.

Address elements

ठेगाना फाँट चयन गर्नुहोस् र अन्य सूचीमा फाँट तान्नुहोस्.

>

अन्य सूचीमा ठेगाना तत्वहरूबाट चयन फाँट थप गर्नुहोस्. तपाईँं उही फाँट एक बन्दा बढी पटक थप गर्न सक्नुहुन्छ.

<

अन्य सूचीबाट चयन गरिएको फाँट हटाउदछ ।

Drag address elements here

फाँटहरू तान-र-छोडद्वारा मिलाउनुहोस् वा बाँण बटनहरू प्रयोग गर्नुहोस्.

पूर्वावलोकन

हालको ठेगाना खण्ड सजावटसँग पहिलो डाटाबेस रेकर्डको पूर्वावलोकन प्रर्दशन गर्दछ ।

(बाँण बटनहरू)

सूचीमा वस्तु चयन गर्नुहोस् र प्रविष्ट चलाउनका लागि बाँण बटा क्लिक गर्नुहोस्.

Please support us!