... मा प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

Specify additional e-mail recipients for the mail merge document.

CC

इमेल प्रतिलिपिहरूको प्रापकहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् , अल्पविरामद्वारा बिभाजन गरिएको (;).

BCC

इमेल अन्धो प्रतिलिपिहरूको प्रापकहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्, अल्पविरामद्वारा बिभाजन गरिएको (;).

Please support us!