Mail Merge Wizard - Adjust layout

Specify the position of the address blocks and salutations on the documents.

Address Block Position

माथिबाट

पृष्ठको माथि कुना र ठेगाना ब्लकको माथि कुना बीच छोड्नका लागि खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस्.

मूख्य पाठ पङ्क्तिबद्व गर्नुहोस्

फ्रेम पङ्क्तिबद्व गर्नुहोस् जसले ठेगाना ब्लक बायाँ पृष्ठ सीमान्तमा समावेश गर्दछ.

बायाँबाट

पृष्ठको बायाँ कुना र ठेगाना ब्लकको बायाँ कुना बीच छोड्नका लागि खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस्.

Salutation Position

माथि

स्यालुटेसनलाई माथि लैजानुहोस्.

तल

स्यालुटेसनलाई तल लैजानुहोस्.

Preview area

Provides a preview of the salutation positioning on the page.

जुम

पृष्ठ पूर्वदृश्यका लागि म्याग्निफिकेसन चयन गर्नुहोस्.

दृश्यलाई माथि र तल लैजान पूर्वदृश्यको सामाग्री मेनुमा आदेशहरू प्रयोग गर्नुहोस्.

Press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Please support us!