सबै अनुक्रमणिकाहरू र तालिकाहरू

हालको कागजातमा सामाग्रीहरूको सबै अनुक्रमणिकाहरू र तालिकाहरू अद्यावधिक गर्नुहोस्. तपाईँंले अनुक्रमणिकामा कर्सर राख्नु जरुरी छैन वा तालिका तपाईँंले यो आदेश प्रयोग गर्नु अगाडि.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Update - Indexes and Tables


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!