Footnote Settings

Specifies the formatting for footnotes.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस्उपकरणहरू - पादटिप्पणीहरू - पादटिप्पणीहरू tab


note

To set additional option for footnotes, choose Format - Page Style, and then click the Footnote tab.


स्वत: क्रमाङ्कन

क्रमाङ्कन

Select the numbering scheme that you want to use.

चयन

वर्णन

1, 2, 3

अरेबियाली अङ्कहरू

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

रोमन अंखहरू (माथिल्लो केस)

i, ii, iii

रोमन अंकहरू (तल्लो केस)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


गणना

Select the numbering option for the footnotes.

विकल्प

अर्थ

प्रति पृष्ठ

पादटिप्पणीको क्रमाङ्कन हरेक पृष्ठको सबै भन्दा माथि पुन: सुरु गर्दछ। यो विकल्प अवस्था क्षेत्रमा पृष्ठको अन्त्य जाँच बाकस चयन गरिएमा मात्र उपलब्ध हुन्छ।

प्रति अध्याय

हरेक अध्यायको प्रारम्भमा पादटिप्पणीको क्रमाङ्कन पुन: सुरु गर्दछ।

प्रति कागजात

पादटिप्पणीहरू क्रमैसँग कागजातमा क्रमाङ्कन गर्दछ।


पहिले

तपाईँंले टिप्पणी पाठमा पादटिप्पणीको अगाडि प्रदर्शन गर्न चाहेको पाठ प्रविष्टी गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, "To 1" प्रदर्शन गर्नलाई "To " टाइप गर्नुहोस्।

पछि

तपाईँंले पादटिप्पणी सङ्ख्या पछि टिप्पणी पाठमा प्रदर्शन गर्न चाहेको पाठ प्रविष्टी गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, "1)" प्रदर्शन गर्नलाई ")" टाइप गर्नुहोस्।

tip

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


यसमा सुरु गर्नुहोस्

कागजातमा पहिलो फुटनोटको लागि नम्बर प्रविष्टि गर्नुहोस्। यदि तपाई "Per Document" चयन गर्नुभयो भने यो विकल्प गिनती box. मा मात्र उपलब्ध छ

स्थिति

पृष्ठको अन्त्य

Displays footnotes at the bottom of the page.

कागजातको अन्त्य

Displays footnotes at the end of the document as endnotes.

शैलीहरू

To ensure a uniform appearance for the footnotes in your document, assign a paragraph style to the footnote text, and assign character styles to the footnote anchor number and the number in the footnote area.

अनुच्छेद

Select the paragraph style for the footnote text. Only special styles can be selected.

पृष्ठ

Select the page style that you want to use for footnotes.

द्रष्टव्य प्रतिमा

यदि अवस्था क्षेत्रमा कागजातको अन्त्य जाँच बाकस चयन गरिएमा मात्र यो विकल्प उपलब्ध हुन्छ।


पाठ क्षेत्र

Select the character style that you want to use for footnote anchors in the text area of your document.

पादटिप्पणी क्षेत्र

Select the character style that you want to use for the footnote numbers in the footnote area.

नियमित सूचना

पादटिप्पणीको अन्त्य

पादटिप्पणीहरू अर्को पृष्ठमा निरन्तर गरिएको बेलामा तपाईँंले प्रदर्शन गर्न चाहेको पाठ प्रविष्टी गर्नुहोस्,उदाहरणका लागि, "पृष्ठमा निरन्तर गरिएको " । LibreOffice लेखकले निम्न पृष्ठको सङ्ख्या स्वत:तरीकाले घुसाउछ।

पछिल्लो पृष्ठको सरू

पादटिप्पणीहरू निरन्तर गरिएको बेलामा पृष्ठमा तपाईँंले प्रदर्शन गर्न चाहेको पाठ प्रविष्टी गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, "पृष्ठ बाटा निरन्तर गरिएको "> LibreOffice लेखकले निम्न अघिल्लो पृष्ठको सङ्ख्या स्वत:तरीकाले राख्छ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!