तालिकाहरू मर्ज गर्नुहोस्

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Table - Merge Table.


तिन क्रमागत तालिकाहरूको बिचमा कर्सर भएको बेलामा यदि तपाईँंले यो आदेश रोज्नुभयो ,तपाईँंले गाभ्न चाहेको तालिका चयन गर्नलाई प्रोम्पट हुनुहुन्छ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!