तालिका स्प्लिट गर्नुहोस्

हालको तालिकालाई कर्सर अवस्थामा दुई भिन्न तालिकाहरूमा टुक्रयाउनुहोस्। तपाईँंले यो आदेश एउटा तालिकामा दायाँ-क्लिक गरेर पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Table - Split Table.

From the tabbed interface:

Choose Table - Split Table.

From toolbars:

Icon Split Table

Split Table

From the sidebar:

On the Table deck of the Properties panel, click on Split Table.


मोड

शीर्षक प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

Includes the first row of the original table as the first row of the second table.

अनुकूल शीर्षक (शैली लागू गर्नुहोस्)

Inserts a blank header row in the second table that is formatted with the style of the first row in the original table.

अनुकूल शीर्षक

Inserts an additional blank row in the second table.

शीर्षक छैन

Splits the table without copying the header row.

warning

जब तपाईँंले तालिका स्प्लिट गर्नुहुन्छ जसले सूत्रहरू समावेश गर्दछ, सूत्रहरू प्रभावकारी हुन सक्छ.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!