Load Styles

Imports formatting styles from another document or template into the current document.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Styles - Load Styles

In the Styles window. Click the Styles action icon on the top right of the Styles window and keep the mouse button pressed. Choose Load Styles from the submenu.

Different ways to open Styles window:

  • Press

  • Choose View - Styles

  • Choose Styles - Manage Styles


कोटिहरू

उपलब्ध टेम्प्लेट कोटिहरू सूचीबद्ध गर्दछ. टेम्प्लेटहरू सूचीमा यसको सामग्रीहरू हेर्न एउटा कोटिमा क्लिक गर्नुहोस्.

टेम्प्लेटहरू

चयन गरेको कोटिका लागि उपलब्ध टेम्प्लेटहरू सूची गर्नुहोस्.

पाठ

चयन गरिएको कागजात बाट हालको कागजातमा अनुच्छेद र क्यारेक्टर शैलीहरू लोड गर्दछ.

फ्रेम

चयन गरेको कागजातबाट हालको कागजातमा फ्रेम शैलीहरू लोड गर्नुहोस्.

Pages

चयन गरेको कागजातबाट हालको कागजातमा पृष्ठ शैलीहरू लोड गर्नुहोस्.

क्रमाङ्कन

रोज्नुहोस् गरिएको कागजातबाट हालको कागजातमा अंकन शैलीहरू लोड गर्दछ.

अधिलेखन

Replaces styles in the current document that have the same name as the styles you are loading. No warning message is given.

note

Only applied styles and modified styles are loaded from a document or template. The styles shown in the sidebar cannot be used as a guide.


From File

तपाईँंले लोड गर्न चाहनु भएको शैलीहरू सहितको फाइल अवस्थित गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस् खोल्नुहोस्.

Please support us!