लागू गर्नुहोस्

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply.


गोलीहरू / क्रमाङ्कनका लागि AutoFormat

एउटा गोली चिन्ह गरिएको सूची सिर्जना गर्न, एउटा अनुच्छेदको सुरुमा एउटा खालीस्थान वा ट्याबद्वारा अनुशरण गरिएको एउटा योजक चिन्ह (-), तारा (*), वा जोड चिन्ह (+) टाइप गर्नुहोस्.

एउटा क्रमांकित सूची सिर्जना गर्न, एउटा पिरियडद्वारा अनुशरण गरिएको, एउटा अनुच्छेदको सुरुमा एउटा खाली स्थान वा ट्याबद्वारा अनुशरण गरिएको एउटा सङ्ख्या टाइप गर्नुहोस्.

note

Automatic numbering is only applied to paragraphs formatted with the “Default Paragraph Style”, “Body Text”, or “Body Text, Indented” paragraph styles.


Please support us!