तालिकाहरूका लागि स्वत: ढाँचा

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Table - AutoFormat Styles (with cursor in a table).


तालिकाका लागि AutoFormat लागू गर्दा

  1. तालिका कक्षमा क्लिक गर्नुहोस्, वा कक्षहरू चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँं ढाँचा गर्न चाहनुहुन्छ.

  2. Choose Table - AutoFormat Styles, and then click the format that you to want to apply.

  3. क्लिक गर्नुहोस् OK.

ढाँचा

तालिकाहरूका लागि उपलब्ध ढाँचा शैलीहरू सूची गर्नुहोस्। ढाँचा क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईँं लागू गर्न चाहनुहुन्छ, र क्लिक OKगर्नुहोस्।

थप्नुहोस्

Adds a new table style to the list.

  1. तपाईँंको कागजातमा तालिका ढाँचा गर्नुहोस्.

  2. Select the table, and then choose Table - AutoFormat Styles.

  3. क्लिक गर्नुहोस् थप.

  4. In the Add AutoFormat dialog, enter a name, and then click OK.

मेट्नुहोस्

Deletes the selected table style. You cannot delete "Default Table Style".

पुन: नामकरण गर्नुहोस्

Changes the name of the selected table style. You cannot rename "Default Table Style".

ढाँचा गर्दा

Select the formatting attributes to include in the selected table style.

ढाँचा सङ्ख्या

Includes numbering formats in the selected table style.

फन्ट

Includes font formatting in the selected table style.

पङ्क्तिबद्धता

Includes alignment settings in the selected table style.

Borders

Includes border styles in the selected table style.

बान्की

Includes background styles in the selected table style.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!