AutoFormat

तपाईँंले उपकरणहरू - स्वत:शुद्धाशुद्धी - स्वत:शुद्धाशुद्धी विकल्पहरु अन्तर्गत सेट गरेअनुसार फाइल स्वत:तरीकाले ढाँचाबद्ध गर्दछ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect.


टाइपिङ गरेको बेला

तपाईँंले टाइप गरेको बेलामा स्वत:तरीकाले कागजात ढाँचाबद्ध गर्दछ। ढाँचा विकल्प सेट गर्नलाई उपकरणहरू - स्वत:शुद्धाशुद्धी बिकल्पहरु रोज्नुहोस् र त्यसपछी विकल्प ट्याब क्लिक गर्नुहोस्।

लागू गर्नुहोस्

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.

परिवर्तनहरू लागू र सम्पादन गर्नुहोस्

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. In a dialog, you are asked to accept or reject the changes.

AutoCorrect Options

Opens the AutoCorrect dialog.

To open the AutoFormat for Tables dialog, click in a table cell, and then choose Table - AutoFormat Styles.

Please support us!