मेट्नुहोस्

तालिकाबाट चयन गरिएका स्तम्भ(हरू) मेट्नुहोस्.

यो आदेश मात्र उपलब्ध हुन्छ यदि कर्सर तालिकामा छ भने.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Table - Delete - Columns.

On Table bar, click

Icon Delete Column

स्तम्भ मेट्नुहोस्


Please support us!