चयन

स्तम्भ चयन गर्नुहोस् जुनले कर्सर समावेश गरेको छ. यो विकल्प मात्र उपलब्ध हुन्छ यदि कर्सर तालिकामा छ भने.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Table - Select - Column.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!