स्तम्भ चौडाइ

चयनित स्तम्भ (हरु) को चौडाइ परिवर्तन गर्दछ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

In the context menu of a cell, choose Column - Width.


चौडाइ

स्तम्भहरू

Enter the column number of the column you want to change the width of.

चौडाइ

Enter the width that you want for the selected column(s).

Please support us!