स्तम्भ

स्तम्भहरूको चौडाइ सेट गर्नुहोस्, वा चयन गर्नुहोस्, घुसाउनुहोस्, र स्तम्भहरू मेटाउनुहोस्

यो आदेश पहुँच गर्न...

In the context menu of a cell, choose Column.


चौडाइ...

चयनित स्तम्भ (हरु) को चौडाइ परिवर्तन गर्दछ।

अप्टिमल चौडाइ

Automatically adjusts column widths to match the contents of the cells. Changing the width of a column does not affect the width of the other columns in the table. The width of the table cannot exceed the page width.

Distribute Columns Equally

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

चयन

स्तम्भ चयन गर्नुहोस् जुनले कर्सर समावेश गरेको छ. यो विकल्प मात्र उपलब्ध हुन्छ यदि कर्सर तालिकामा छ भने.

घुसाउनुहोस्...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

मेट्नुहोस्

तालिकाबाट चयन गरिएका स्तम्भ(हरू) मेट्नुहोस्.

Please support us!