मेट्नुहोस्

तालिकाबाट चयन गरिएको पङ्क्ति(हरू) मेटाउनुहोस्.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Table - Delete - Rows.

On Table bar, click

Icon Delete Row

पङ्क्ति मेट्नुहोस्


Please support us!