सुरक्षा

परिमार्जन हुनबाट चयन गरिएको कक्षहरूको सामाग्रीहरू बचाउनुहोस्.

यो आदेश पहुँच गर्न...

In the context menu of a cell, choose Cell - Protect.


द्रष्टव्य प्रतिमा

जब कर्सर पढ्ने-मात्र कक्षमा हुन्छl, द्रष्टव्य देखिन्छ स्थितिपट्टीमा.


कक्ष सुरक्षा हटाउनका लागि, कक्ष(हरू) चयन गर्नुहोस्, र रोज्नुहोस् गर्नुहोस् ढाँचा - कक्ष - सुरक्षा हटाउनुहोस्.

Please support us!