कक्ष

यो आदेश मात्र उपलब्ध हुन्छ यदि तपाईँंले तपाईँंको कागजातमा तालिका चयन गर्न भयो भने, वा यदि कर्सर तालिका कक्षमा छ भने.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Right-click in a table, choose Cell.


कक्षहरू गाभ्नुहोस्

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

माथि

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

केन्द्र (ठाडो)

चयन गरिएको टर्मको वर्ग परिभाषा गर्छ ।

पिंध

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

सुरक्षा

परिमार्जन हुनबाट चयन गरिएको कक्षहरूको सामाग्रीहरू बचाउनुहोस्.

असुरक्षित

हालको तालिकामा सबै कक्षहरूका लागि कक्ष सुरक्षा हटाउनुहोस्.

Please support us!