तालिकाहरू किबोर्ड प्रयोग गरि सम्पादन

तपाईँं किबोर्ड सँग तालिका स्तम्भहरू रिसाइज र मेटाउन सक्नुहुन्छ.

स्तम्भहरू र पङ्क्तिहरू रिसाइज गर्दा

स्तम्भहरू र पङ्क्तिहरू घुसाउँदा र मेट्दा

द्रष्टव्य प्रतिमा

To change the behavior of tables in a text document, choose - LibreOffice Writer - Table.


तालिका पट्टी

Please support us!