तालिका ढाँचा

चयन तालिकाको गुणहरू निश्चित गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, नाम, पङ्क्तिबद्व, स्पेसिङ, स्तम्भ चौडाइ, किनाराहरू, र पृष्ठभूमि.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Table - Properties.


तालिका

चयन तालिकाका लागि साइज, अवस्था, स्पेसिङ र पङ्क्तिबद्व विकल्प निश्चित गर्नुहोस्.

पाठ प्रवाह

पाठ अघि र तालिका पछिका लागि पाठ प्रवाह विकल्प सेट गर्नुहोस्.

स्तम्भहरू

स्तम्भ चौडाइ गुणहरू निश्चित गर्नुहोस्.

किनाराहरू

राइटर वा Calc मा चयन गरिएका वस्तुहरूका लागि किनारा विकल्प सेट गर्दछ ।

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!