Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Table - Properties.

From the tabbed interface:

Choose Table - Table Properties.

From toolbars:

Table Properties Icon

Table Properties


तालिका

चयन तालिकाका लागि साइज, अवस्था, स्पेसिङ र पङ्क्तिबद्व विकल्प निश्चित गर्नुहोस्.

Text Flow

पाठ अघि र तालिका पछिका लागि पाठ प्रवाह विकल्प सेट गर्नुहोस्.

स्तम्भहरू

स्तम्भ चौडाइ गुणहरू निश्चित गर्नुहोस्.

किनाराहरू

राइटर वा Calc मा चयन गरिएका वस्तुहरूका लागि किनारा विकल्प सेट गर्दछ ।

Background

Set or remove color or image background for selected cells, rows, or table.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!