फुटर

हेडरमेनुमा चयन गर्ने पृष्ठ शैलीबाट फुटर थप्नुहुन्छ वा हटाउनुहुन्छ। सबै पेजहरूमा फुटर एकै पृष्ठ शैली प्रयोग गर्ने थपिएको छ।नयाँ कागजातमा, केवल "पूर्वनिर्धारित" पृष्ठ शैली सूचीबद्ध छ। अन्य पृष्ठ शैलीहरू उनीहरूलाई कागजातमा आवेदन पछि सूचीमा थपिन्छन्।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Header and Footer - Footer


द्रष्टव्य प्रतिमा

The footers are visible only when you view the document in print layout (enable View - Normal).


फटरहरू भएको पृष्ठ शैलीहरू नजिक जाँच चिन्ह प्रदर्शित भयो.

To remove a header, choose Insert - Header, and then select the page style containing the header. The header is removed from all of the pages that use this page style.

To add or remove footers from all of the page styles that are in use in the document, choose Insert - Footer - All.

To format a footer, choose Format - Page Style - Footer.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!