प्रविष्टि (तालिकाहरूको अनुक्रमणिका)

तालिकाहरूको अनुक्रमणिकामा प्रविष्टिहरूका लागि ढाँचा निश्चित गर्नुहोस्.

यो आदेश पहुँच गर्न...

सम्मिलित गर्नुहोस् - सामाग्री र सूचकांक तालिका - सूची, सूचकांक वा बाइबिल तालिका - प्रविष्टिहरूको ट्याब (चयन गरेको प्रकारमा निर्भर गर्छ) छान्नुहोस्


स्तर

Select the level that you want to define.

तालिकाहरूको अनुक्रमणिका सँग एउटा अनुक्रमणिका स्तर मात्र हुन्छ.

बनावट र ढाँचा गर्दा

The Structure line displays the table of contents code for the selected heading level. To change the appearance of a heading level you can enter codes or text in the empty boxes on this line. You can also click in an empty box or on a code, and then click a code button.

प्रविष्टि पाठ (E)

अनुच्छेदको शीर्षकको पाठ घुसाउनुहोस्.

ट्याब रोक्नुहोस् (T)

Inserts a tab stop. To add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box. To change the position of the tab stop, enter a value in the Tab stop position box, or select the Align right check box.

पृष्ठ सङ्ख्या (#)

प्रविष्टको पृष्ठ सङ्ख्या घुसाउनुहोस्.

अध्याय सूचना

Inserts chapter information, such as the chapter heading and number. Select the information that you want to display in the Chapter entry box.

अध्याया प्रविष्टि

अध्याय सूचना चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँं अनुक्रमणिका प्रविष्टिमा समावेश गर्न चाहनुहुन्छ.

Evaluate up to level

Enter the maximum hierarchy level down to which objects are shown in the generated index.

क्यारेक्टर शैली

संरचना लाइनमा चयन गरिएको भागका लागि ढाँचा शैली निर्दिष्ट गर्नुहोस्।

सम्पादन गर्नुहोस्

संवाद खोल्नुहोस् जहाँ तपाईँं चयन गरिएको क्यारेक्टर शैली सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ.

क्यारेक्टर भर्नुहोस्

ट्याब लिडर चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँं प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ.

ट्याब रोक अवस्था

बायाँ पृष्ठ सीमान्त र ट्याब रोक बीच दूरी छोड्नका लागि प्रविष्ट गर्नुहोस्.

दायाँ सीमान्तमा

दायाँ पृष्ठ सीमान्तमा ट्याब रोक पङ्क्तिबद्व गर्नुहोस्.

ढाँचा

Only visible when you click the E# button in the Structure line. Select to show the chapter number with or without separator.

Evaluate up to level

Enter the maximum hierarchy level down to which objects are shown in the generated index.

अनुच्छेद शैली इन्डेन्ट सँग सम्बन्धित ट्याब अवस्था

Positions the tab stop relative to the "indent from left" value defined in the paragraph style selected on the Styles tab. Otherwise the tab stop is positioned relative to the left text margin.

Please support us!