शैलीहरू प्रदान गर्नुहोस्

Creates index entries from specific paragraph styles.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles


शैलीहरू

सूचीले अनुच्छेद शैलीहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईँं अनुक्रमणिका स्तरहरूमा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ.

अनुच्छेद शैलीबाट अनुक्रमणिका प्रविष्टि सिर्जना गर्न, शैली क्लिक गर्नुहोस् शैली सूचीहरूमा, र क्लिक गर्नुहोस् >> बटन शैली अनुक्रमणिकामा लैजान जुन तपाईँं चाहनुहुन्छ.

<<

अनुक्रमणिका हाइरेर्किमा चयन गरिएको अनुच्छेद शैली एक स्तर माथि लैजानुहोस्.

>>

चयन गरेको अनुच्छेद शैली अनुक्रमणिका हाइरेर्किमा एक स्तर तल लैजानुहोस्.

Please support us!