शैलीहरू प्रदान गर्नुहोस्

Creates index entries from specific paragraph styles.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type, mark "Additional Styles" check box and then click Assign styles


शैलीहरू

सूचीले अनुच्छेद शैलीहरू समावेश गर्दछ जुन तपाईँं अनुक्रमणिका स्तरहरूमा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ.

To create an index entry from a paragraph style, click the style in the Styles list, then click the index level that you want to assign to that paragraph style.

Demote Index Level button

अनुक्रमणिका हाइरेर्किमा चयन गरिएको अनुच्छेद शैली एक स्तर माथि लैजानुहोस्.

Promote Index Level button

चयन गरेको अनुच्छेद शैली अनुक्रमणिका हाइरेर्किमा एक स्तर तल लैजानुहोस्.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!