अनुक्रमणिका

तपाईँंले चयन गरेको बेला तलका विकल्प उपलब्ध छन् पुस्तकचिनो अनुक्रमणिका प्रकार जस्तै.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)


प्रकार र शीर्षक

अनुक्रमणिकाको प्रकार र शीर्षक निश्चित गर्नुहोस्

शीर्षक

चयन गरिएको अनुक्रमणिकाका लागि शीर्षक प्रविष्ट गराउनुहोस्.

टाइप

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

म्यानुअल परिवर्तनहरू बिरुद्व सुरक्षित गरियो

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

प्रविष्टिहरूको ढाँचा गर्दा

सङ्ख्या प्रविष्टिहरू

ग्रन्थ सूचीलाई स्वत:तरीकाले सङ्ख्याङ्कन गर्दछ। क्रमाङ्कनका लागि क्रम विकल्प सेट गर्नलाई प्रविष्टीहरू ट्याब क्लिक गर्नुहोस्।

कोष्ठकहरू

Select the brackets used to enclose bibliography entries.

क्रमबद्ध गर्नुहोस

अनुक्रमणिका प्रविष्टिहरू क्रमबद्व गर्नका लागि विकल्प सेट गर्नुहोस्.

भाषा

अनुक्रमणिका प्रविष्टिहरू क्रमबद्व गर्नका लागि भाषा नियमहरू चयन गर्नुहोस्.

कुञ्जी प्रकार

Select numeric when you want to sort numbers by value, such as in 1, 2, 12. Select alphanumeric, when you want to sort the numbers by character code, such as in 1, 12, 2.

Please support us!