Type

निर्दिष्ट गर्नलाई यो ट्याब प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँंले घुसाउन चाहेको अनुक्रमणिका को प्रकार परिभाषित गर्नुहोस्। तपाईँंले अनुकूल अनुक्रमणिकाहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (depending on the type)


तपाईँंले चयन गर्नु भएको अनुक्रमणिकाको प्रकारमा भर पर्दो, यो ट्याबले तलका विकल्प समावेश गर्दछ.

सामाग्रीहरूको तालिका

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

वर्णानुक्रम अनुक्रमणिका

तपाईँंले चयन गरेको बेला तलका विकल्प उपलब्ध छन् Alphabetical Index अनुक्रमणिका प्रकार जस्तै.

Illustration Index

तपाईँंले चयन गरेको बेला तलका विकल्प उपलब्ध छन् दृष्टान्त अनुक्रमणिका अनुक्रमणिका प्रकार जस्तै.

तालिकाहरूको अनुक्रमणिका

तपाईँंले चयन गरेको बेला तलका विकल्प उपलब्ध छन् तालिकाहरूको अनुक्रमणिका as the अनुक्रमणिका प्रकार.

प्रयोगकर्ता-परिभाषित

तपाईँंले चयन गरेको बेला तलका विकल्प उपलब्ध छन् प्रयोगकर्ता-परिभाषित अनुक्रमणिका प्रकार जस्तै.

वस्तुहरूको तालिका

तपाईँंले चयन गरेको बेला तलका विकल्प उपलब्ध छन् वस्तुहरूको तालिका as the अनुक्रमणिका प्रकार.

पुस्तकसूची

तपाईँंले चयन गरेको बेला तलका विकल्प उपलब्ध छन् पुस्तकचिनो अनुक्रमणिका प्रकार जस्तै.

सामग्रीको तालिका र अनुक्रमणिकाहरू प्रयोग गरेर

घुसाउनुहोस् - अनुक्रमणिकाहरू र तालिकाहरू - प्रविष्टि

Please support us!