Edit Fields (variables)

Edit field contents.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Edit Fields of the context menu of the selected field.


Type

Shows the type of the selected field.

Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

ढाँचा

चयन गरिएको फाँटका लागि लागू गर्न चाहेको ढाँचा क्लिक गर्नुहोस्, वा क्लिक गर्नुहोस् "Additional formats" अनुकूलन ढाँचा परिभाषित गर्नका लागि.

अदृश्य

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

मान

सामाग्रीहरू प्रविष्ट गराउनुहोस् जुन तपाईँं प्रयोगकर्ता-परिभाषित फाँटहरूका लागि थप गर्न चाहनु हुन्थ्यो.

लागू गर्नुहोस्

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

लागू गर्नुहोस्

Arrow buttons

Use the arrow buttons to go to next or previous field of same type in the document.

Edit

When visible, opens a dialog to edit the contents of the field. The dialog depends on the type of the field.

Please support us!