फाँटहरू

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Field - More Fields

+F2

उपकरणपट्टी घुसाउनका लागि, क्लिक गर्नुहोस्

Icon

फाँटहरू घुसाउनुहोस्


फाँटहरूको बारेमा

कागजात

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Cross-reference

यो त्यहाँ हो जहाँ तपाईँंले सन्दर्भहरू वा सान्दर्भिक फाँटहरू हालको कागजातमा घुसाउनु भएको थियो. सन्दर्भहरू सान्दर्भिक फाँटहरू हुन् जुन उही कागजात वा मुख्य कागजातको सब-कागजातहरू बीचमा छ ।

एउटा फाँटको रूपमा एउटा अनयोन्य सन्दर्भ प्रविष्टी गर्दा तपाईँंले हुने फाईदा तपाईँंले हरेक पटक कागजात परिवर्तन गरिरहदाँ सन्दर्भहरूलाई म्यानुअल तरीकाले समायोजन गर्नुपर्ने हुँदैन। फाँटहरूलाई F9 बाट अद्यावधिक गर्नुहोस् र कागजातको सन्दर्भहरू पनि स्वत:तरीकाले अद्यावधिक हुन्छन।

कार्यहरू

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

DocInformation

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

चलहरू

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

डाटाबेस

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

घुसाउनुहोस्

कागजातको हालको कर्सर अवस्थामा चयन गरिएको फाँट घुसाउनुहोस्. यो संवाद लामो समय सम्म खोलेको बेला तपाईँं कागजातमा फाँटहरू घुसाउन सक्नुहुन्छ. संवाद बन्द गर्न, क्लिक गर्नुहोस् बन्द बटन.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!