Section

Sets the properties of the section.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections


नयाँ सेक्सन

Type a name for the new section. By default, LibreOffice automatically assigns the name "Section X" to new sections, where X is a consecutive number.

लिङ्क

लिङ्क

Inserts the contents of another document or section from another document in the current section.

DDE

Creates a DDE link. Select this check box, and then enter the DDE command that you want to use. The DDE option is only available if the Link check box is selected.

DDE आदेशका लागि साधारण वाक्यसंरचना भनेको: "<Server> <Topic> <Item>", जहाँ डेटा समावेश गरेको अनुप्रयोगका लागि सर्भर DDE नाम हो. शीर्षकले वस्तुको स्थान दर्साउँदछ (साधारणतय फाइल नाम), र वस्तुले वास्तविक वस्तु दर्साउँदछ.

For example, to insert a section named "Section1" from a LibreOffice text document abc.odt as a DDE link, use the command: "soffice x:\abc.odt Section1". To insert the contents of the first cell from a Microsoft Excel spreadsheet file called "abc.xls", use the command: "excel x:\[abc.xls]Sheet1 z1s1". You can also copy the elements that you want to insert as a DDE link, and then Edit - Paste Special. You can then view the DDE command for the link, by selecting the contents and choosing Edit - Fields.

File name

Enter the path and the filename for the file that you want to insert, or click the Browse button to locate the file.

ब्राउज गर्नुहोस्

Locate the file that you want to insert as a link, and then click Insert.

सेक्सन

Select the section in the file that you want to insert as a link.

जब तपाईँं कागजात खोल्नुहुन्छ जसले लिङ्क सेक्सनहरू समावेश गरेको छ, तपाईँंलाई लिङ्कहरू अद्यावधिक गर्न प्रोम्प्ट गरिएको छ.

लेखन सुरक्षा

सुरक्षा

Prevents the selected section from being edited.

पासवर्ड सँगै

Protects the selected section with a password. The password must have a minimum of 5 characters.

Password

Opens a dialog where you can change the current password.

लुकाउनुहोस्

लुकाउनुहोस्

Hides and prevents the selected section from being printed. The components of a hidden sections appear gray in the Navigator. When you rest your mouse pointer over a hidden component in the Navigator, the Help tip "hidden" is displayed.

द्रष्टव्य प्रतिमा

यदि यो पृष्ठमा मात्र सामाग्री हो भने तपाईँं सेक्सन लुकाउन सक्नुहुन्न, वा हेडरमा, फुटरमा, पादटिप्पणी, फ्रेम, वा तालिका कक्ष.


अवस्था सँग

Enter the condition that must be met to hide the section. A condition is a logical expression, such as "SALUTATION EQ Mr.". For example, if you use the mail merge form letter feature to define a database field called "Salutation" that contains "Mr.", "Ms.", or "Sir or Madam", you can then specify that a section will only be printed if the salutation is "Mr.".

अर्को उदाहरण फाँट चल "x" सिर्जना गर्नु र यसको मान १ मा सेट गर्नु हुनेछ। त्यसपछी एउटा सेक्सन लुकाउनलाई यो चलमा आधारित एउटा शर्त निर्दिष्ट गर्नुहोस्, जस्तै: "x eq 1". यदि तपाईँंले सेक्सन प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भने,चल "x" को मानलाई "0" मा सेट गर्नुहोस्।

गुणहरू

जब हालको कागजात XForms कागजात भएको बेला तपाईँंले यो क्षेत्रको संवाद देख्नुहुन्छ.

पढ्ने-मात्र कागजातमा सम्पादन

यदि कागजात पढ्ने-मात्र मोडमा खुला भयो भने सेक्सनको सामाग्रीहरू सम्पादन गर्न अनुमति चयन गर्नुहोस्.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!