पाठ किनाराहरू

पृष्ठको छापिएको क्षेत्रको सीमाहरू देखाउँछ वा लुकाउँछ। सीमा रेखाहरू मुद्रित छैनन्।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose View - Text Boundaries.

From the tabbed interface:

On the View menu of the View tab, choose Text Boundaries.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!