क्लिपबोर्डका लागि रूपरेखा

रिच पाठ ढाँचामा कागजातको रूपरेखा क्लिपबोर्डमा पठाउँदछ (आरटिएफ).

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस्फाइल - पठाउनुहोस् - क्लिपबोर्डमा रूपरेखा


Please support us!