प्रस्तुतिका लागि रूपरेखा

Sends the outline of the active document to a new presentation document.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस्फाइल - पठाउनुहोस् - प्रस्तुतिमा रूपरेखा


पाठ कागजातहरू बाट डेटा घुसाउँदा

Please support us!