उपकरण मेनु

रोज्नुहोस्उपकरणहरू - भाषा - हाइफेनेसन

रोज्नुहोस्उपकरणहरू - शब्द गणना

Choose Tools - Chapter Numbering

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)

रोज्नुहोस्उपकरणहरू - पादटिप्पणीहरू

रोज्नुहोस्उपकरणहरू - पादटिप्पणीहरू - पादटिप्पणीहरू tab

रोज्नुहोस्उपकरणहरू - पादटिप्पणीहरू - अन्तटिप्पणीहरू tab

रोज्नुहोस्तालिका - रूपान्तर - तालिकाको पाठ

रोज्नुहोस्उपकरणहरू - क्रमबद्व

रोज्नुहोस्उपकरणहरू - गणना

+ plus sign

रोज्नुहोस्उपकरणहरू - अद्यावधिक

Choose Tools - Update - Page Formatting

रोज्नुहोस्उपकरणहरू - अद्यावधिक - हालको अनुक्रमणिका

Choose Tools - Update - Indexes and Tables

रोज्नुहोस्उपकरणहरू - अद्यावधिक - सबै अद्यावधिक गर्नुहोस्

रोज्नुहोस्उपकरणहरू - अद्यावधिक - फाँटहरू

F9 कुञ्जी

रोज्नुहोस्उपकरणहरू - अद्यावधिक - लिङ्कहरू

Choose Tools - Update - Charts

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks.

रोज्नुहोस्उपकरणहरू - पत्र मर्ज विजार्ड गर्नुहोस्

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

प्रतिमा

पत्र गाभ्ने

Please support us!